• 9:00 - 10:30

  Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanja

  dr. Yuri Sidorovich ali Žiga Eržen
  Prikaži več
  • Neodvisnost notranje revizije – organizacijska umeščenost, linija poročanja, vloga revizijske komisije in vloga upravnega odbora,
  • dodana vrednost notranje revizije – pomembna je vloga svetovanja,
  • kakovost in strokovnost – izkušnje kadrov notranje revizije, prava mera raznolikosti in specializacije,
  • zaupanje – notranja revizija je pomemben del trikotnika »uprava«, »nadzorni svet (revizijska komisija«, »notranja revizija«,
  • model zrelosti notranje revizij – orodje za samoocenjevanje.
 • 10:30 - 10:45

  Odmor

 • 10:45 - 12:00

  Moč nadzora pri odkrivanju in preprečevanju prevar

  dr. Yuri Sidorovich ali Žiga Eržen
  Prikaži več
  • Tveganje prevar kot eno izmed tveganj v vsaki družbi,
  • kaj so prevare?,
  • drevo prevar,
  • koncept preprečevanja prevar v primerjavi z odvračanjem od prevar,
  • najpogostejši znaki prevar,
  • najpogostejše kontrole, ki so vzpostavljene z namenom preprečevanja prevar,
  • poslovodske prevare,
  • elementi dobrega sistema za preprečevanje in odkrivanje prevar.
 • 12:00 - 12:30

  Odmor

 • 12:30 - 13:45

  Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju podjetja in izvajanju strateškega načrta

  dr. Tina Škerlj
  Prikaži več
  • Sistem strateškega načrtovanja in izvajanja,
  • strateško pozicioniranje in konkurenčne prednosti podjetij,
  • ključne strategije podjetja (generične, funkcionalne, itd.),
  • analiza panoge,
  • nadzor, merjenje in preverjanje uresničevanja strategije.
 • 13:45 - 14:00

  Odmor

 • 14:00 - 16:00

  Letno poročilo, vsebina računovodskih izkazov in računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik

  Katarina Kadunc ali Nina Kravanja Novak
  Prikaži več
  • Kratka predstavitev obveznih sestavin Letnega poročila,
  • izkaz finančnega položaja,
  • izkaz poslovnega izida,
   izkaz drugega vseobsegajočega donosa,
  • izkaz denarnih tokov,
  • izkaz sprememb kapitala,
   uporaba SRS in MSRP,
  • pomembne računovodske usmeritve,
  • pomembna pojasnila in razkritja računovodskih izkazov,
  • posebnosti konsolidiranih računovodskih izkazov,
  • računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik.
 • 9:00 - 10:30

  Pravo družb: kodeksi, etika, kultura, enotirni sistem vodenja

  Borut Zajc
  Prikaži več
  1. Uvajanje enotirnega sistema upravljanja delniške družbe s poudarkom na vlogi upravnega odbora,
  2. primerjava enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja v delniški družbi,
  3. vpliv nestrokovnega dela nadzornega sveta ali upravnega odbora na poslovanje in obstoj družbe,
  4. odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta, uprave in upravnega odbora ter izvršnih direktorjev,
  5. odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta po ZFPPIPP,
  6. odgovornost nadzornega sveta in upravnega odbora v povezanih družbah,
  7. osnove kulture in etike poslovanja ter vloga kodeksov.
 • 10:30 - 10:45

  Odmor

 • 10:45 - 12:00

  Pravo družb: kodeksi, etika, kultura, enotirni sistem vodenja

  Borut Zajc
  Prikaži več
  1. Uvajanje enotirnega sistema upravljanja delniške družbe s poudarkom na vlogi upravnega odbora,
  2. primerjava enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja v delniški družbi,
  3. vpliv nestrokovnega dela nadzornega sveta ali upravnega odbora na poslovanje in obstoj družbe,
  4. odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta, uprave in upravnega odbora ter izvršnih direktorjev,
  5. odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta po ZFPPIPP,
  6. odgovornost nadzornega sveta in upravnega odbora v povezanih družbah,
  7. osnove kulture in etike poslovanja ter vloga kodeksov.
 • 12:00 - 12:30

  Odmor

 • 12:30 - 13:45

  Korporacijsko pravo

  Aleš Avbreht
  Prikaži več
  • Vrste gospodarskih družb in temeljne razlike med njimi,
  • splošno o delniški družbi (ustanovitev, organi družbe ipd.),
  • vloga in položaj nadzornega sveta,
  • pristojnosti nadzornega sveta,
  • razmerje nadzornega sveta do skupščine in uprave,
  • poročanje uprave nadzornemu svetu,
  • vloga nadzornega sveta pri sprejemu letnega poročila,
  • vloga nadzornega sveta pri izbiri in nadzoru revizije poslovanja,
  • vloga in naloge komisij nadzornega sveta.
 • 13:45 - 14:00

  Odmor

 • 14:00 - 16:00

  Odgovornost uprav in nadzornih svetov

  Aleš Avbreht
  Prikaži več
  • Splošno o odgovornosti
  • Odškodninska odgovornost
  • Dolžnosti in pristojnosti članov organov vodenja in nadzora in njihova odgovornost
  • Odgovornost članov organov vodenja in nadzora po ZFPPIPP
  • Zavarovanje odgovornosti
  • Kazenska odgovornost članov organov vodenja in nadzora
 • 9:00 - 10:30

  Vloga nadzornega sveta v družbi v finančnih težavah

  mag. Sandra Anterič
  Prikaži več
  • Kakovost poslovanja podjetja,
  • ocenjevanje kakovosti poslovanja podjetja v praksi,
  • prepoznavanje znakov krize v družbi,
  • priporočila pri reševanju in dileme nadzornega sveta ob nastanku znakov krize v družbi.
 • 10:30 - 10:45

  Odmor

 • 10:45 - 12:00

  Vloga nadzornega sveta v družbi v finančnih težavah

  mag. Sandra Anterič
  Prikaži več
  • Kakovost poslovanja podjetja,
  • ocenjevanje kakovosti poslovanja podjetja v praksi,
  • prepoznavanje znakov krize v družbi,
  • priporočila pri reševanju in dileme nadzornega sveta ob nastanku znakov krize v družbi.
 • 12:00 - 12:30

  Odmor

 • 12:30 - 13:45

  Kaj mora nadzornik vedeti o sodobnem voditeljstvu

  Andrej Božič
  Prikaži več
  • Komu je zavezan nadzornik – lastnikom ali podjetju,
  • kako zagotoviti optimalno sestavo članov uprave,
  • kompetenčni profil vodilnih managerskih timov,
  • evalvacija managerskega potenciala vodilne ekipe,
  • nabor orodij za preverjanje managerskega potenciala,
  • nabor ukrepov za kakovostno voditeljstvo.
 • 13:45 - 14:00

  Odmor

 • 14:00 - 16:00

  Kaj mora nadzornik vedeti o sodobnem voditeljstvu

  Andrej Božič
  Prikaži več
  • Komu je zavezan nadzornik – lastnikom ali podjetju,
  • kako zagotoviti optimalno sestavo članov uprave,
  • kompetenčni profil vodilnih managerskih timov,
  • evalvacija managerskega potenciala vodilne ekipe,
  • nabor orodij za preverjanje managerskega potenciala,
  • nabor ukrepov za kakovostno voditeljstvo.